1. اخبار

برخی از تصاویر تهیه شده از خورشیدگرفتگی 5 دی 1398 در رصدخانه دانشکده علوم دانشگاه فردوسی...

۰۲ دی ۱۳۹۸

در بیشینه گرفت، حدود 48.8 درصد سطح خورشید توسط ماه پوشانده خواهد شد. برای مشاهده خورشیدگرفتگی...

۰۲ دی ۱۳۹۸